Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ webu Familiatrivody.sk:  Klixem, s.r.o., Rovinka 341, 900 41 Rovinka, IČO: 44 979 134.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri  spracúvaní  osobných  údajov  spoločnosť  postupuje  v  súlade  s platným  a  aktuálnym  zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  predpisov  (ďalej  len „zákon  o  ochrane  osobných údajov“)  a  NARIADENÍM  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo  zákonných nariadení právnych noriem.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ  zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne  jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou, bude spracúvať v zmysle § 7. zákona č.18/2018 Z .z. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplne osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame

Primárne spracovávame Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR).

Navyše môžeme preniesť Vaše údaje s Vaším súhlasom, o ktorý vás osobitne požiadame (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je: ponúkať produkty a služby poskytované spoločnosťou Klixem, s.r.o. ako aj prostredníctvom spolupracujúcich tretích strán. Taktiež marketingové spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií. Pod tým si môžete predstaviť napr. štatistické analýzy s cieľom získať náhľad do správania našich zákazníkov, ich potreby…

Spracovanie môže byť tak manuálne, ako aj automatizované. Analýzu a profilovanie vykonávame s cieľom prispôsobiť ponuku služieb čo najviac na mieru našim zákazníkom. Právny základ takéhoto spracovania osobných údajov tvorí Súhlas.
Ponúkať vám môžeme najmä produkty a služby, alebo vás môžeme kontaktovať s cieľom prieskumu spokojnosti či inej komunikácie. (napr. v podobe poďakovania či priania k narodeninám, na Vianoce alebo do nového roku, či výhodám a ponukám).
Na komunikáciu používame: poštové služby, telefonické hovory, sms, elektronickú poštu – e-mail a/alebo newsletter, reklamné oznamy, na internetových stránkach alebo aplikáciách  v prípade, že budete požiadaný o súhlas, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tento krok by však nemal vplyv na zákonnosť spracovania vašich údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalej osobné údaje  spracovávame za účelom marketingu, príp. zasielania newslettera. Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a Váš Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami služieb Klixem, s.r.o. ktoré pre Vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce.  Poskytované služby sa časom menia a my by sme boli radi, aby ste vždy mali možnosť vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Vaše práva a opravné prostriedky

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane  osobných údajov máte právo:

  • skontrolovať, či o vás uchovávame osobné údaje a aké, a získať k nim prístup alebo si vyžiadať ich kópiu / zásada korektnosti a transparentnosti
  • vyžiadať si opravu, doplnenie alebo výmaz svojich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo ktoré boli spracované v rozpore s príslušnými požiadavkami / zásada správnosti
  • vyzvať Klixem, s.r.o., aby spoločnosť obmedzila zhromažďovanie, spracovanie či používanie vašich osobných údajov / zásada minimalizácie uchovávania
  • za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov / zásada integrity a dôvernosti
  • vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu
  • poznať totožnosť tretích osôb, ktorým sa vaše osobné údaje poskytujú / zásada transparentnosti
  • Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov

Kontakt

V prípade nejasností, akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním Vašich údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu a uplatniť svoje práva na ochranu svojich osobných údajov. Klixem, s.r.o. Vám s potešením poskytne všetku potrebnú súčinnosť, ktorá bude v našich možnostiach a v súlade s platnými právnymi normami.

Kontaktné údaje: 0904 239 999